تیم ما

استاد آشپز ما

Image

آدام فیلیپ

مدیر عامل، موسس

Image

دیلان آدامز

سرآشپز

Image

جان دی

آشپز

Image

جاش دان

آشپز

Image

آدام فیلیپ

مدیر عامل، موسس

Image

دیلان آدامز

آشپز

Image

جان دی

آشپز

Image

جاش دان

آشپز